© Vianma / Marina

Personlig  

– för att vi känner alla byråns kunder och för att vi även sitter ute på kunders kontor.

Digital 

– för att vi jobbar papperslöst i den mån det går samt hjälper kunder att bli mer digitala.

Ekonomibyrå

– för att vi erbjuder de flesta ekonomitjänster för små såväl som stora företag.


4 enkla steg

1. Du fotar underlaget

2. Vi kvalitetssäkrar och kompletterar underlaget vid behov

3. Vi bokför underlaget

4. Du får ekonomisk återrapportering direkt i mobilen


© Vianma / Marina
Marina Holmgren Jashari
070-110 22 80
marina@vianma.se

© Vianma / Anton
Anton Prang
073-415 98 41
anton@vianma.se

Samarbeten

Waya logo


Integritetspolicy

1 Så här ser Vianma AB på det uppdaterade Integritetsskyddet 

Det är viktigt för oss på Vianma AB att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att köpa en produkt, tjänst eller är i kontakt med oss. 

  • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet 
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in 
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för 
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver 
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter 
  • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter 

2 Allmänt 

Denna integritetspolicy beskriver hur Vianma AB behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter. 

3 Personuppgiftsansvar 

Vianma AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. 

4 Kontaktuppgifter 

Vianma AB, Jungmansgatan 21 B, 413 15 Göteborg, E-post: dataskydd@vianma.se 

5 Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Vianma AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du bokar en utbildning eller när du kontaktar oss via t.ex. brev, mail, telefon och sms. Skickar du mail till oss eller kontaktar oss på telefon eller via Skype eller annan kommunikationsapplikation anses du samtycka till att vi får ha dina personuppgifter i våra motsvarande system för hantering av kontakten, d.v.s dina uppgifter hanteras av våra medarbetare i vårt mailsystem, Skype eller annan kommunikationsapplikation du eller våra medarbetare finner lämpligast och på de enheter som används av våra medarbetare, så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6 Uppgifter som vi kan komma att behandla 

6.1 När du köper en produkt eller tjänst av oss 

PERSONUPPGIFTER  
– Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, Vid bruk av produkt/tjänst. Eventloggar för felsökning av vår produkt eller tjänst. Kan innehålla användar-ID, IP nummer, Datornamn, domännamn, loggtidpunkt  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Avtal samt rättslig förpliktelse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.2 När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster 

PERSONUPPGIFTER  
– Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning, ev. partner-ID.  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Berättigat intresse eller samtycke.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.3 När du besöker vår hemsida 

PERSONUPPGIFTER  
– Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem).  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Berättigat intresse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.4 När du är med på bild eller video 

PERSONUPPGIFTER  
– Bild, video.  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– När du besöker event eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. När du använder en bild i dina kontaktuppgifter i de system du använder för att kontakta oss.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN 
– Berättigat intresse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

6.5 När du medverkar som referens eller i ett uttalande 

PERSONUPPGIFTER  
– Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag.  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Samtycke.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns. 

6.6 När du söker jobb eller uppdrag hos oss 

PERSONUPPGIFTER  
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Rekrytering samt nödvändig dokumentation.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse. 

6.7 När du är anställd hos oss 

PERSONUPPGIFTER  
– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV. Bankkontouppgifter för betalning av lön. All lagreglerad information och våra förpliktelser som rör din anställning. Vi kan även komma att inhämta kontaktuppgifter till närstående via blankett och samtycke från dem.  
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Nödvändig dokumentation samt för Marknadsföring av dina och våra tjänster  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter under din anställningstid samt maximalt 2 år efter avslutat anställning med hänvisning till rättslig förpliktelse. 

6.8 När du är leverantör åt oss 

PERSONUPPGIFTER  
– Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.
ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN  
– Säkerställa en fungerande verksamhet.  
RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN  
– Avtal och rättslig förpliktelse.  
LAGRINGSTID  
– Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

7 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till? 

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Vianma AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Vianma AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter. 

8 Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Persondata som lagras i våra system kan komma att behandlas av vår personal i våra system vid resor utanför EU/EES. 

9 Dina rättigheter 

RÄTT TILL ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE  
– Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.  
RÄTT TILL TILLGÅNG  
– Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.  
RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RADERING  
– Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.  
RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING  
– Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.  
RÄTT TILL DATAPORTABILITET  
– Du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. 

10 Frågor och klagomål 

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Vianma AB dataskydd@vianma.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.